เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3703/2528 
บริษัท ธนาคารมหานคร จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
ดอกเบี้ยที่เพียงแต่ถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระเนื่องจากการค้าประเภทธนาคาร จะถือว่าเป็นเงินที่พึงได้รับหรือควรได้รับตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 79 หาได้ไม่ ดังนั้นดอกเบี้ยอันเป็นรายรับจากการค้าประเภทธนาคารตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 79 (3) (ก) นั้น หมายถึง ดอกเบี้ยที่ได้รับชำระแล้ว คือดอกเบี้ยรับชำระจริงในเดือนใดจึงจะถือว่าเป็นรายรับของเดือนนั้น ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระจริง ยังไม่เป็นรายรับตามบทบัญญัติดังกล่าว
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021