เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3670/2528 
เรื่อง นิติกรรมอำพราง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเจตนาลวง, นิติกรรมอำพราง, คำมั่นซื้อขาย, ขายฝาก, แบบ
ทำสัญญาซื้อขายที่ดินจดทะเบียนไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วโจทก์จำเลยทำสัญญาต่อกันอีกฉบับหนึ่งว่า โจทก์มีสิทธิซื้อที่ดินคืนได้ภายใน 10ปี ดังนี้ สัญญาที่ทำต่อกันไม่ใช่สัญญาขายฝากหรือนิติกรรมอำพราง แต่เป็นคำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตาม ป.พ.พ. ม.456 วรรคสอง จึงมีผลผูกพันคู่กรณีใช้บังคับกันได

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021