เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2297/2528 
บริษัท ไซแอมเทรดอิควิปเมนท์ จำกัดโจทก์
กรมศุลกากร ที่ 1 
กรมสรรพากร ที่ 2จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร คู่ความ

โจทก์นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โจทก์ยื่นรายการเสียภาษีการค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าสำหรับสินค้ารายพิพาทในอัตราร้อยละ 1.5 ของรายรับ โดยขอวางหลักประกันภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7.0 ของรายรับ และทำหนังสือขอให้นำเรื่องเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานภาษีการค้าพิจารณาเกี่ยวกับอัตราภาษีการค้าถ้าโจทก์ไม่วางหลักประกัน กรมศุลกากรจำเลยที่ 1 ก็ไม่ยอมปล่อยให้โจทก์นำเข้าซึ่งสินค้ารายพิพาท เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้เขียนสั่งการไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้าของโจทก์ ให้โจทก์วางหลักประกันภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7.0 แล้วส่งเรื่องให้คณะเจ้าหน้าที่ประสานงานภาษีการค้าพิจารณา ดังนี้ ถือได้ว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับภาษีการค้าสำหรับสินค้ารายพิพาทเกิดขึ้นแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์มีอำนาจฟ้อง
กระดาษลายน้ำมีตรานกวายุภักษ์ในวงกลมและพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Thai Lottery เป็นกระดาษลายน้ำ มิใช่เอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ต้องเสียภาษีการค้าอัตราร้อยละ 7.0 ของรายรับ ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 1 ชนิด 1 แห่งประมวลรัษฎากร หาใช่เสียภาษีการค้าอัตราร้อยละ 1.5 ของรายรับตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 1 ชนิด 6 ไม่

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021