เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2049/2528 
เรื่อง ขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องพยานหลักฐาน หน้าที่นำสืบ ประมวลรัษฎากร กฎหมายล้มละลาย
สัญญากู้ยืมที่เจ้าหนี้อ้างส่งไว้แล้วในศาลชั้นต้น ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย เจ้าหนี้ มิได้ยื่นคำร้องต่อศาล ขออนุญาตนำสัญญากู้ยืมไปปิดแสตมป์ให้บริบูรณ์ ก่อนศาลชั้นต้นชี้ขาดตัดสินคดี เพิ่งขอมาในชั้นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะอนุญาต ดังนั้น จึงใช้เป็นพยานหลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่ได้
เจ้าหนี้ผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อพิสูจน์ว่าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้มีอยู่จริง เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021