เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2951/2527 
บริษัท อโศกมอเตอร์ส จำกัด โจทก์
กรมสรรพากรฯ จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 65 ตรี
รายจ่ายค่าเดินทางที่เข้าลักษณะเป็นการส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการกับพวก รายจ่ายที่อ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในธุรกิจตามสมควรและตามความจำเป็นเพื่อรับรองลูกค้า โดยไม่มีหลักฐานว่าจ่ายเพื่อรับรองผู้ใดและจ่ายในกิจการใด รายจ่ายค่าของขวัญและ เงินโบนัสที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เหล่านี้ล้วนถือเป็น รายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี แห่ง ประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021