เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2642/2527 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรฯ จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 65 ตรี (2)
เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างที่จะได้รับยกเว้นให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิได้ตามมาตรา 65 ตรี (2) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายใน รอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายแก่ลูกจ้างโดยเด็ดขาด มิใช่เป็นแต่เพียงวิธีการจ่ายทางการบัญชี และยังคงอยู่ในความควบคุมของนายจ้างผู้จ่าย

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021