เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2052/2527 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์
กรมสรรพากรฯจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 39, 65, 78, 79, 79 จัตวา
ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระเนื่องจากการค้าประเภทธนาคาร โดยยัง ไม่ได้รับชำระจริง ไม่ถือว่าเป็นเงินที่พึงได้รับหรือควรได้รับตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลรัษฎากรมาตรา 79 ดังนั้น เมื่อดอกเบี้ยอันเป็นรายรับจากการค้าประเภทธนาคาร ที่ลงบัญชีตั้งพักไว้เพียงแต่ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระจริง จึงยังไม่เป็นรายรับ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 79 (3) (ก) ในอันที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้าใน แต่ละเดือนนั้น เงินได้ที่จะนำมาคำนวณภาษีนั้น ตามนัยมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเป็น สิ่งที่ได้รับแล้วมิใช่เป็นแต่เพียงมีสิทธิที่จะได้รับ และมาตรา 65 แห่งกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้น ดอกเบี้ยที่โจทก์ลงบัญชีตั้งพักไว้แม้เป็นดอกเบี้ยที่ถึง กำหนด ชำระแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระมาจริง จึงยังไม่เป็นเงินได้ตามมาตรา 39 ที่จะนำไปคิดเป็น กำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการของโจทก์ ตามมาตรา 65

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021