เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1829/2527 
นายเริงชัย จงพิพัฒนสุขโจทก์
กรมสรรพากรฯจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีพิจารณาความแพ่ง พยานหลักฐาน (ม. 94) พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนด ค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 (27)
เมื่อเจ้าพนักงานของรัฐไม่เชื่อว่าโจทก์จะไม่มีกำไรในการรับซื้อฝากที่ดินเพราะเป็น การผิดวิสัยของผู้มีอาชีพในการซื้อขายที่ดิน ย่อมมีสิทธิที่จะแสวงหาหลักฐานและเมื่อได้ ความจริงก็ย่อมมีอำนาจที่จะประเมินให้เสียภาษีใหม่ได้

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021