เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1753/27 
เรื่อง เจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
ห้างโจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ การขอจดทะเบียนการค้าก็ระบุว่าเป้ฯการขายของชนิด 1(ก)สินค้า และการค้าส่วนใหญ่เป็นจำพวกถุงเท้า และโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการค้าว่าประกอบการค้าประเภท 1 กาขายของชนิด 1(ก)ผลิตถุงเท้าจำหน่ายไม่ได้ยื่นแบบว่าประกอบการค้าประเภท 4 การรับจ้างทำของเลย เมื่อโจทก์ประกอบกิจการโรงงานทอถุงเท้าจำหน่ายและได้จำหน่ายให้กอบทัพบก โดยโจทก์ได้รับมูลค้าของถุงเท้าเป็นค่าตอบแทน โจทก์จึงเป็นผู้ทำให้มีขึ้นซึ่งสินค้าถุงเท้า ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตตาม ป.รัษฎากร ม.77 มีหน้าที่เสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับในประเภท 1 การขายของชนิด 1(ก) ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าแห่ง ป.รัษฎากร หมวด 4 โจทก์เคยชำระภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับโดยยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตถุงเท้าจำหน่ายมาก่อนแล้ว ต่อมาจึงได้ชำระภาษีเป็นร้อยละ 2โดยแสดงลักษณะของการค้าว่าผลิตถึงเท้าจำหน่ายเช่นกัน ดังนี้ย่อมทำให้จำนวนภาษีที่โจทก์ชำระลดน้อยลงกว่าที่ควรต้องเสียแสดงว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021