เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1696/2527 
นายนิติ หลีเกษมโจทก์
นายสิทธพล ยงศ์ประวัติจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แพ่ง เช่าซื้อ (ม. 572, 573, 574) ม. 118, บัญชีอัตราอากรแสตมป์ฯ ข้อ 3
สัญญาเช่าซื้อต้องปิดอากรแสตมป์ 10 สตางค์ ทุกจำนวนเงิน 100 บาท หรือเศษของ 100 บาทแห่งราคาทรัพย์สินทั้งหมด ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากรข้อ 3 เมื่อมิได้ปิดอากรแสตมป์จะใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีไม่ได้ตามมาตรา 118 แห่ง ประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021