เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1583/2527 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยอุตสาหกรรมโจทก์
เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับท้องที่สรรพากรเขต 8ฯจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 19, 20, 21
โจทก์นำบัญชีเอกสารหลักฐานการประกอบกิจการค้าพร้อมกับให้การต่อ เจ้าพนักงานประเมินตามหมายเรียกแล้ว ต่อมาไม่ไปรับทราบผลการตรวจสอบ เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือเตือนให้ไปพบถึง 2 ครั้ง หนังสือเตือนทั้งสองฉบับดังกล่าว มิใช่หมายเรียกตามความหมายในมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การที่ เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยเหตุที่โจทก์ไม่ไปพบตามหนังสือ เตือนนั้น จึงไม่ใช่เป็นการประเมินตามมาตรา 21 แต่เป็นการประเมินแก้จำนวนเงินที่ยื่น รายการไว้เดิมโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏ ตามมาตรา 20 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ง ผู้ต้องเสียภาษีอากรมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021