เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 778/2527 
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรฯ จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 77, บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์
โจทก์ขายที่ดินให้กับบริษัทที่โจทก์จะไปลงทุนเข้าหุ้นด้วย แล้วนำเงินที่ได้ทั้งหมดไป ชำระค่าหุ้นในบริษัทดังกล่าว ก็เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า เช่น เงินปันผล หรือราคาหุ้นที่ จะสูงขึ้น ถือได้ว่าบริษัทโจทก์ได้ขายที่ดินเป็นทางค้าหรือหากำไร จึงต้องเสียภาษีการค้า ตามรายรับโดยไม่ต้องคำนึงว่าการขายที่ดินนั้นไปมีกำไรหรือขาดทุน ส่วนที่โจทก์โอนที่ดินแทนการชำระเงินค่าหุ้น ถือเป็นการจำหน่ายโอนโดยมีประโยชน์ ตอบแทน จึงเป็นการขายตามความหมายในมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทที่ โจทก์โอนที่ดินเพื่อแทนการชำระค่าหุ้นนั้น ตั้งขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันกำไรอัน จะพึง ได้แก่กิจการนั้น อันเป็นการค้าตามมาตรา 77 เช่นกัน การที่โจทก์โอนที่ดินจำนวนดังกล่าว เช่นนี้จึงเป็นการขายที่ดินในทางค้าหรือหากำไร ต้องเสียภาษีการค้าตาม ประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021