เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 640/2527 
นายมูลหรือคำมูล อุดม จำกัดโจทก์
นายถนอม อินทรพาณิชย์ จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 118
การขีดฆ่าอากรแสตมป์หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อมิให้ใช้อากรแสตมป์นั้นได้อีก เท่านั้น เมื่อได้มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ก่อนมีคำพิพากษา แม้มิได้ลงวันที่ที่ขีดฆ่า เอกสาร ดังกล่าวย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021