เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 609/2527 
บริษัท บอร์เนียวเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 89, 89 ทวิ, บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 1 ชนิด 2 (ข)
เมื่อสินค้าแค้มปิ้งแก๊สเข้าลักษณะเป็นสินค้าหรือเครื่องใช้อย่างหนึ่งซึ่งใช้กับแก๊สตามความหมายในบัญชีอัตราภาษีการค้าในประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 1 ชนิด 2 (ข)ย่อมต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 20 ของ รายรับ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021