เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3755/2526 
บริษัท นครราชสีมาทำไม้ จำกัด โจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.แพ่ง คู่ความ (ม. 55) ม. 12, 27, 30, 31
เมื่อไม่ได้เสียภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และอธิบดี กรมสรรพากรยัง ไม่ได้อนุมัติให้ทุเลาการเสียภาษี นายอำเภอย่อมมีอำนาจที่จะสั่งยึดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับ ชำระค่าภาษีอากรค้างได้ เพียงแต่นายอำเภอจะต้องระมัดระวังในการใช้อำนาจมิให้ขัดกับ คำสั่งอธิบดีกรมสรรพากรที่จะมีมาในภายหลัง ต่อมาปรากฏว่า อธิบดีกรมสรรพากรมีคำ สั่ง ไม่อนุมัติให้ทุเลาการเสียภาษีอากร จึงไม่มีเหตุที่จะอ้างว่านายอำเภอสั่งยึดทรัพย์สินโดย มิชอบ เมื่อโจทก์ถูกยึดทรัพย์สินเพื่อการชำระค่าภาษีอากรค้างตามการประเมินของจำเลย โดยนายอำเภอผู้มีอำนาจสั่งยึดทรัพย์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 โจทก์ย่อมไม่มี อำนาจฟ้องขอให้บังคับกรมสรรพากรกับพวกเพิกถอนประกาศยึดทรัพย์และใช้ค่าเสียหาย ส่วนที่ว่าโจทก์ไม่มีภาษีอากรค้างและไม่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรแก่จำเลยตามที่ ประเมิน นั้น ขณะโจทก์ฟ้องคดีนี้ปัญหาดังกล่าวอยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของคณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์โจทก์จึงยังไม่มีสิทธินำคดีมาสู่ศาล

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021