เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3726/2526 
ธนาคารซีไฮทง จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 65 ตรี (9) (10) (11), 70 ทวิ
เงินที่ธนาคารสำนักงานใหญ่หรือสาขาในต่างประเทศส่งมาให้สาขาในประเทศไทย ลงทุนย่อมถือว่าเป็นทรัพย์สินของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อ สาขา ในประเทศจ่ายดอกเบี้ยให้ย่อมถือได้ว่าเป็นรายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง เป็นค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของเองและใช้เอง จึงเป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (9) (10) และ (11) ต้องนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยที่สาขาในประเทศไทยจ่ายให้แก่สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาในต่างประเทศเช่นนี้ ถือเป็นการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย จึงต้อง เสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 ทวิ อีกส่วนหนึ่งด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021