เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3273/2526 
บริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 78, บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 12 ธนาคาร
โจทก์เป็นตัวแทนของโรงงานน้ำตาลในการจัดส่งน้ำตาลไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และบริษัทเจ้าของโรงงานน้ำตาลต่างเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโจทก์ โจทก์ทำสัญญาขายน้ำ ตาลกับผู้ซื้อในนามของโจทก์และผู้ซื้อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับราคาน้ำตาลมาในนาม ของโจทก์เงินที่โจทก์ให้โรงงานน้ำตาลกู้เป็นเงินที่โจทก์ได้มาจากการนำเลตเตอร์ออฟ เครดิตดังกล่าวไปทำแพ็คกิ้งเครดิตกับธนาคาร โดยต้องเสียดอกเบี้ยแก่ธนาคารใน อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี คณะกรรมการบริษัทโจทก์มีมติให้โรงงานน้ำตาลจ่ายค่าบริการแก่ โจทก์ ร้อยละ 0.5 ต่อปี โจทก์จึงคิดดอกเบี้ยจากโรงงานน้ำตาลในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร การกระทำของโจทก์แม้จะเข้าลักษณะเป็น การกู้เงินจากธนาคารแล้วนำมาให้กู้ต่อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนก็เป็นการให้กู้แก่ โรงงานน้ำตาล ซึ่งโจทก์เป็นตัวแทนโดยเฉพาะ และให้กู้ด้วยเงินที่ได้รับจากการทำแพค กิ้งเครดิตเพื่อช่วยเหลือให้โรงงานน้ำตาลมีเงินทุนหมุนเวียนก่อนที่จะได้รับชำระราคา น้ำตาลตามเลทเตอร์ออฟเครดิต ไม่ใช่ให้กู้เพื่อหาประโยชน์โดยทั่วไป จึงถือไม่ได้ว่า โจทก์เป็นผู้ที่ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตามนัยบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 12 ธนาคาร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021