เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2894/2526 
บริษัท เหล็กสยาม จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 77
บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ แต่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ในลักษณะการทำสัญญารับจ้างและร่วมดำเนินการในรูปให้บริการด้านวิศวกรรมและให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตเหล็กให้แก่บริษัทในประเทศไทย โดยได้รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทน อันถือได้ว่าเป็นการประกอบการค้า จะต้องเสียภาษีการค้าสำหรับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่ได้จากบริษัทในประเทศไทยเมื่อในสัญญาระบุว่าโจทก์รับเป็นผู้ออกภาษีให้ จึงถือได้ว่าโจทก์เป็นสาขาหรือตัวแทนของบริษัทต่างประเทศนั้นในการเสียภาษีต่าง ๆ ด้วย โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการการค้าของบริษัทต่างประเทศดังกล่าว ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเมื่อไม่ปฏิบัติ เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มได้

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021