เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2335/2526 
พันตำรวจโทศรีวิทย์ เจียมเจริญโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.แพ่ง คู่ความ (ม. 55) ม. 30, 57 ตรี
เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเพิ่มโดยมีเงินได้พึงประเมินของภริยารวมเป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา 57 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยโจทก์ได้ขอให้แยกยอดเงินได้ของภริยาออกคำนวณภาษีเป็นคนละส่วนกับเงินได้ส่วนของโจทก์เท่ากับโจทก์โต้แย้งการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินว่า โจทก์ไม่ควรต้องรับผิดเสียภาษีสำหรับเงินได้ส่วนของภริยา โจทก์ต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนจึงจะมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 การที่จำเลยมีหนังสือแจ้งการพิจารณาของเจ้าพนักงานประเมินตามคำร้องของโจทก์ที่ขอให้แก้ไขการประเมินภาษีโดยขอให้แยกยอดเงินได้ของสามีและภริยาเท่านั้น ไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาล

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021