เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2333/2526 
บริษัทไพบูลย์สมบัติ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 78, บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 12 ธนาคาร
โจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าในการให้กู้ยืมเงิน โจทก์ให้ผู้ถือหุ้นของโจทก์กู้ยืมเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิว่า "ให้สวัสดิการและสงเคราะห์แก่ผู้ถือหุ้น" และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบการสงเคราะห์ผู้ถือหุ้น โจทก์ไม่ได้ให้ลูกค้าของโจทก์หรือบุคคลภายนอกกู้ยืมเงินแต่อย่างใด
ดังนั้น การให้ผู้ถือหุ้นของโจทก์กู้ยืมเงินจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ให้สวัสดิการและสงเคราะห์แก่ผู้ถือหุ้นของโจทก์ อันเป็นเรื่องกิจการภายในของโจทก์โดยแท้ ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการค้ากับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกิจการของผู้ที่ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021