เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1283/2526 (ประชุมใหญ่) 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยแมชินเนอรี่ โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 19, 71 (1), 77, 83 ตรี, 92
ประมวลรัษฎากร มาตรา 77 บัญญัติว่า สถานการค้าหมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการค้าใช้ประกอบการค้าเป็นประจำ และให้หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ทำการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย โจทก์ประกอบการค้าและเก็บสินค้าไว้ที่สำนักงานห้างโจทก์ แต่เก็บบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่บ้านเลขที่ 137 ซึ่งอยู่ติดกัน จึงถือไม่ได้ว่าบ้านเลขที่ 137 เป็นสถานการค้าหรือส่วนหนึ่งของสถานการค้าของโจทก์โจทก์มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณสถานการค้าของตน แต่กลับกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายโดยเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของโจทก์ไว้ที่อื่น ซึ่งมิใช่สถานการค้าของโจทก์ แล้วต่อมาเกิดเพลิงไหม้สมุดบัญชีและเอกสารฯ โดยโจทก์มิได้เป็นผู้กระทำก็ตามจะอ้างเหตุเพลิงไหม้อันสืบเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายของโจทก์มาเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจส่งบัญชีและเอกสารให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบตามหมายเรียกไม่ได้

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021