เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1120/2526 
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด โจทก์
นางสร้อย ใจผ่องจำเลย
กรมสรรพากรฯ ผู้ร้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.แพ่ง (ม. 289, 290) ม. 12
หนี้อันเกี่ยวกับภาษีอากร ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ให้อำนาจกรมสรรพากรที่จะเรียกเก็บยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์ของผู้ที่ค้างชำระภาษีอากรได้โดยไม่จำต้องนำคดีฟ้องร้องต่อศาล ฉะนั้นกรมสรรพากรผู้ร้อง แม้จะเป็นบุคคลภายนอกก็อาจจะใช้สิทธิขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินของจำเลยได้ตามกฎหมายจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นที่ผู้ร้องจะเอาชำระได้ ผู้ร้องจึงมีสิทธิที่จะขอเฉลี่ยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 และโจทก์เจ้าหนี้จำนองเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิอันจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ เมื่อปรากฏว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะเอาชำระได้ ผู้ร้องแม้จะไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิก็ชอบที่จะได้รับส่วนเฉลี่ยจากเงินที่เหลือจากการชำระหนี้จำนองของโจทก์

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021