เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 753/2526 
นายพัฒนา กริชชาญชัยฯโจทก์
นายวิชิต สุกใส จำเลย
กรมสรรพากรฯ เจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แพ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ม. 1077) พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483
(ม. 94, 130 (6) (8) ม. 52, 68, 85 ทวิ, 86, 89 ทวิ
หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวในหนี้ของห้างฯ เมื่อจำเลยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรมสรรพากรเจ้าหนี้ภาษีอากรของห้างฯ จึงเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยอันอาจขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยได้มูลหนี้ค่าภาษีอากรของห้างฯ เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ คำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นเรื่องให้ห้างฯชำระภาษีอการที่เกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้องครบถ้วน หาใช่มูลหนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยไม่หนี้ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลถึงกำหนดชำระภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของปีนั้น ๆ หนี้ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายถึงกำหนดชำระภายใน 7 วันนับแต่วันจ่ายเงินแต่ละคราว และหนี้ค่าภาษีการค้าถึงกำหนดชำระภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522กำหนด 6 เดือนก่อนมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์คือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2521 ดังนั้น หนี้ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลปี พ.ศ. 2518 ถึง 2520 หนี้ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายปี พ.ศ. 2517 ถึง 2519 และหนี้ค่าภาษีการค้าเดือน มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 2520 จึงถึงกำหนดก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เกินกว่า 6 เดือน จึงเป็นหนี้ตามมาตรา 130 (8) ไม่ใช่หนี้บุริมสิทธิตามมาตรา 130 (6) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 ส่วนเงินเพิ่มภาษีการค้าตามมาตรา 89 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ถึงกำหนดชำระเป็นเดือน ๆ ไปนับแต่วันที่ 15 ของเดือนที่ต้องชำระภาษีการค้า เงินเพิ่มภาษีการค้าที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2521 เป็นต้นมาจึงเป็นหนี้บุริมสิทธิตามมาตรา 130 (6) และหนี้ค่าภาษีเทศบาลเป็นภาษีที่คำนวณมาจากภาษีการค้าเมื่อเงินเพิ่มภาษีการค้าส่วนหนึ่งเป็นหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 130 (6)ดังนั้น ภาษีเทศบาลจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าส่วนนั้นก็เป็นหนี้ตามมาตรา 130(6) ด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021