เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 553/2526 
วัดหนองเต่าฯโจทก์
นายเป๊ง จำปาทอง จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แพ่ง (ม. 9,538) ม. 118
เอกสารที่มีใจความแต่เพียงว่านางสังวาลย์ ขอเช่าที่พิพาทต่อไป หากโจทก์ต้องการใช้ที่ดินเมื่อใดก็ยินดีจะคืนให้ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าอื่น ๆ และผู้เช่าไม่ได้ตกลงจะให้ค่าเช่า จึงไม่ใช่สัญญาเช่า แต่เป็นเพียงหนังสือรับรู้สิทธิของโจทก์ในที่พิพาทเท่านั้น ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ก็รับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021