เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3546/25  
เรื่อง ข้อบังคับของบริษัทที่ว่าต้องมีกรรมการลงลายมือชื่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคล,ผู้แทน,บริษัทจำกัด,กรรมการ,ประมวลรัษฎากร,แรงงานสัมพันธ์
ข้อบังคับของบริษัทที่ว่าต้องมีกรรมการลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัทนั้น หมายถึงบริษัททำการเอง ไม่ใช้แก่กิจการที่ผู้แทนบริษัททำแทนบริษัท
การแจ้งชื่อตนเองหรือผู้แทนของฝ่ายรับข้อเรียกร้องตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ ฯ ม.16 นั้น กฎหมายมิได้กำหนดว่าจะต้องกระทำในรูปแบบ ใด เพียงแต่บังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น หนังสือมอบอำนาจที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้ลูกจ้างจำเลย 2 คนมาเป็นผู้แทนในการเจรจาตกลงกับฝ่ายเรียกร้อง จึงใช้บังคับ แม้หนังสือ อำนาจดังกล่าวจะมิได้ปิดอากรแสตมป์ตาม ป.รัษฎากรก็ตาม
การประนอมข้อพิพาทแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฯ หมายถึง ทั้งสองฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทแรงงานอันเกิดจาก การเรียกร้องของลูกจ้าง ดังนั้นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยมีเหตุสืบ เนื่องมาจากการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้างนั้น ย่อมใช้บังคับได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021