เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3220/2525 
นายลอย อภิมล กับพวกโจทก์
นายเอนก แซ่ตั้ง กับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.แพ่ง คู่ความ มอบอำนาจ (ม. 60) พยานหลักฐาน (ม. 93) ม. 118
สำเนาหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ท้ายฟ้องซึ่งเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจะไม่มีอากรแสตมป์ติดอยู่ด้วยในขณะยื่นฟ้อง แต่ต้นฉบับที่ส่งศาลในวันสืบพยานได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนและขีดฆ่าแล้ว ดังนี้หนังสือดังกล่าวย่อมใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ผู้รับมอบอำนาจจึงมีอำนาจฟ้องแทนโจทก์

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021