เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2956/2525 
บริษัท โรทราโค ประเทศไทย จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 206 ลงวันที่ 25 กันยายน 2515
ข้อ 13 ม. 30, 70 ทวิ 76 ทวิ
โจทก์แนะนำรายชื่อบริษัทต่างประเทศที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย แล้วลูกค้าจะติดต่อทำสัญญาซื้อขายและชำระค่าสินค้าให้บริษัทต่างประเทศโดยตรง โดยโจทก์ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการซื้อขายหรือการชำระค่าสินค้าดังกล่าว เพียงแต่ได้รับค่านายหน้าจากบริษัทต่างประเทศเป็นการตอบแทนทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โจทก์ก็หาได้พ้นจากเป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อให้แก่บริษัทซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการขายสินค้าเพราะการที่บริษัทต่างประเทศสามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยได้ เนื่องจากโจทก์เป็นตัวเชื่อมให้มีการติดต่อซื้อขายกันและเมื่อบริษัทต่างประเทศได้รับชำระค่าสินค้าย่อมมีเงินได้หรือผลกำไรรวมอยู่ด้วย โจทก์จึงมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรตามประมวลรัษฎากรบัญญัติให้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลนั้น มิได้มีกฎหมายบัญญัติว่า การอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาล จะต้องอ้างเหตุผลเช่นเดียวกับที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์จึงอ้างเหตุอื่นเพิ่มเติมจากที่เคยอุทธรณ์ไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้แม้ค่าสินค้าที่ลูกค้าในประเทศไทยชำระให้แก่บริษัทต่างประเทศจะมีเงินกำไรรวมอยู่ด้วย แต่โจทก์เป็นเพียงผู้แนะนำให้มีการติดต่อซื้อขาย โดยมิได้เกี่ยวข้องในการส่งเงินไปชำระค่าสินค้า ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย จึงไม่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 70 ทวิ

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021