เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2890/25 
เรื่อง สิทธินำผลขาดทุนมาหักเป็นรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร, แรงงานสัมพันธ์
ตาม ป.รัษฎากร ม.65ตรี (12) จำเลยมีสิทธินำผลขาดทุน สุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ เมื่อข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยไม่ชัดแจ้งว่าไม่ให้จำเลยหักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน จำเลยย่อมมีสิทธิหักผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไม่
แม้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์จำเลยจะกำหนดว่าเมื่อโจทก์ จำเลยไม่อาจตกลงกันในปัญหาการตีความข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอให้กรมแรงงานเป็นผู้วินิจฉัยคำวินิจฉัยให้เป็นที่สุดก็ตาม ก็มีความหมายแต่เพียงว่าคู่กรณีไม่อาจนำปัญหาดังกล่าวไปขอให้กรมแรงงานวินิจฉัยได้อีกไม่มีความหมายถึงกับว่า หากคำวินิจฉัยของกรมแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายคู่กรณีจะไม่มีสิทธิฟ้องร้อง เพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อหาข้อนี้ได้ เพราะคำวินิจฉัยของกรมแรงงานไม่ใช่กฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021