เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2811/2525 
กรมศุลกากร โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกอีเลคโทรนิคและโทรคมนาคมกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 112 ทวิ วรรคท้าย
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
2515 ม. 30, 78 ทวาทศ
การยื่นอุทธรณ์การประเมินอากรขาเข้าและภาษีการค้าเกินกำหนด 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน จึงเป็นอุทธรณ์ที่ทั้งอธิบดีกรมศุลกากรและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะรับไว้วินิจฉัยไม่ได้ จึงไม่มีข้อวินิจฉัยหรือผลของการพิจารณาอุทธรณ์ที่อธิบดีกรมศุลกากรจะแจ้งให้จำเลยทราบ เมื่อจำเลยไม่ชำระค่าอากร ขาเข้าและภาษีการค้า ตามที่เจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ กรมศุลกากรโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลย

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021