เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2584/2525 
เรื่อง ป.รัษฎากร ม.12 เป็นกฎหมายพิเศษให้อำนาจแก่เจ้าพนักงาน   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บังคับคดี,สิทธิของคนภายนอก ,บังคับคดี,เฉลี่ยทรัพย์,ประมวลรัษฎากร  
ป.รัษฎากร ม.12 เป็นกฎหมายพิเศษให้อำนาจแก่ เจ้าพนักงานที่จะเรียกเก็บภาษีอากรค้างได้ โดยสั่งยุดและสั่งขายทอดตลาด ทรัพย์สินได้เองโดยไม่ต้องนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาล สิทธิของกรมสรรพากร และกรุงเทพผู้ร้องตาม ป.รัษฎากรถือได้ว่าเป็นสิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอก อาจขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินได้ตามกฎหมายซึ่งบทบัญญัติแห่ง ป.ว.พ. ว่า ด้วยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาย่อมไม่กระทบกระทั่งถึง ดังที่บัญญัติไว้ใน ม.287 แห่ง ป.ว.พ.โจทก์ชนะคดีและนำยึดที่ดินจำเลยออก ขายทอดตลาด ผู้ร้องจึงมีสิทธิที่จะร้องขอเฉลี่ยเงินที่ขายทอดตลาดนั้นได้ตาม ม.290

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021