เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2211/2525 
บริษัท สุรามหาคุณ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 20, 22, 65 ตรี (19)
โจทก์ถูกเจ้าพนักงานประเมินให้เสียภาษีเพิ่มกับเงินเพิ่ม โจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งเรื่องภาษีเพิ่มและเงินเพิ่ม เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลทั้งเรื่องภาษีเพิ่มและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 (2) ศาลจึงมีอำนาจพิจารณาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม แต่เมื่อปรากฏว่า โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าเงินที่โจทก์แบ่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามสัญญาเช่าเป็นผลกำไรของโจทก์ ซึ่งประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี (19) บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่ารายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ดังนั้น การที่โจทก์นำรายจ่ายส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี จึงเป็นการอำพรางข้อเท็จจริงไม่สมควรลดเงินเพิ่มให้โจทก์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021