เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1627/2525 
บริษัท ซี พี ซี ประเทศไทย (1971) จำกัด โจทก์
อธิบดีกรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.แพ่ง คู่ความ (ม. 55) ม. 3 อัฏฐิ
ตามความในบทบัญญัติมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร อำนาจการขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ภาษีเป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในอันที่จะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งการโดยเฉพาะ เป็นคนละขั้นตอนกับการที่จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอให้พิพากษาบังคับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55 และตามฟ้องโจทก์ไม่ปรากฏว่า คำสั่งของอธิบดีที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ขยายเวลาการอุทธรณ์กระทำไม่ชอบหรือผิดต่อกฎหมายอย่างใด อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งในเรื่องนี้ได้โดยชอบ

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021