เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 981/2525 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญดาวบริการโจทก์
นายนุกูล ประจวบเหมาะกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 71 (1)
เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 71 (1) ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายโจทก์อุทธรณ์การประเมินและยอมรับว่าไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2515 จริงโดยขอรับผิดและขอลดหย่อนภาษีให้โจทก์ตามสมควรเท่านั้น ดังนั้นโจทก์จะรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นอุทธรณ์ต่อศาลว่าการประเมินเรียกเก็บภาษีของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการไม่ถูกต้อง โดยอ้างว่าโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2515 ไว้แล้วอีกหาได้ไม่

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021