เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 520/2525 (ประชุมใหญ่) 
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 78, บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 12 ธนาคาร
ประมวลรัษฎากร มาตรา 78 บัญญัติว่า ผู้ประกอบการค้าตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวดนี้ มีหน้าที่เสียภาษีการค้าจากรายรับของทุกเดือน และในบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวดดังกล่าวลำดับที่ 12 ถือว่า การประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์อย่างหนึ่งโจทก์ประกอบธุรกิจการค้าหลักโดยปกติ คือ การนำเข้าเพื่อขายซึ่งเซสซี รถยนต์พร้อมเครื่องยนต์ ทำการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ ระยะเวลา 3 ปี โจทก์ได้ให้เอเยนต์หรือลูกค้าจำหน่ายรถยนต์ของโจทก์กู้เงิน ได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินหลายล้านบาทประกอบกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทโจทก์ก็ได้ระบุว่ามีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการการค้าในการให้กู้เงินด้วย ดังนี้ การให้กู้ยืมเงินเป็นการประกอบกิจการโดยปกติในทางการค้าของโจทก์อย่างหนึ่งแม้โจทก์จะจำกัดตัวผู้กู้และมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการกู้ไปปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการค้าของโจทก์ แต่อย่างไรโจทก์ก็ยังต้องการดอกเบี้ยจากผู้กู้อยู่นั่นเอง กิจการของโจทก์จึงเป็นกิจการของผู้ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าร้อยละ 2.5 ของค่าดอกเบี้ยที่ได้รับ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021