เมนูปิด

                       คำพิพากษาฎีกาที่  427/2525
                       พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิโจทก์
                       ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนศิริภาพยนตร์ฯกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.อาญา จับความผิดซึ่งหน้า (ม. 78 (1)) สอบสวน (ม. 120, 121)
                          ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2520 ข้อ 2
                          กระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 4)ฯ
                          ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ข้อ 3 ม. 5, 130, 140
                       ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2520 ข้อ 2 ไม่ประสงค์จะให้เจ้าพนักงานตำรวจเข้ามาดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามประมวลรัษฎากรโดยลำพังรวมถึงความผิดซึ่งหน้าเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรด้วย หากแต่ประสงค์ให้เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่า สมควรจะดำเนินคดีอาญากับผู้ใดหรือไม่ ตามความจำเป็นในการจัดเก็บภาษีอากรเป็นราย ๆ ไป ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรไม่ได้มีคำขอให้ดำเนินคดีนี้ การสอบสวนที่ได้ กระทำไปจึงไม่ชอบ พนักงานอัยการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 20-06-2011