เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 211/2525 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยวัฒนาพานิชโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.แพ่ง ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง (ม. 142) ม. 79 ทวิ (4),
79 ตรี (11), 84, 87 ทวิ (6), 89 ตรี
การโอนขายเครื่องจักรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิตของตนเองไปในราคาถูกกว่าราคาในท้องตลาดมาก ถือไม่ได้ว่าราคาที่โอนขายไปนั้นเป็นมูลค่าของสินค้าอันแท้จริงในวันโอนขาย เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจกำหนดราคาทรัพย์สินใหม่ได้ตามมาตรา 87 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากรปัญหาว่า ศาลควรงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่โจทก์หรือไม่นั้นเป็นคนละกรณีกับปัญหาที่ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อโจทก์เพียงแต่มีคำขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ประเมินไม่ชอบเท่านั้น ศาลจะพิพากษาให้งดหรือลดเบี้ยปรับไม่ได้เป็นการเกินคำขอและไม่ใช้ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021