เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3853/24 
บริษัท ธนกิจนครหลวงไทย จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง หุ้นถือเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 99 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สิน,พิพากษาไม่เกินคำฟ้อง,บริวาร,ความสงบเรียบร้อย,
ประมวลรัษฎากร
 
หุ้นเป็นสิ่งซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ จึงต้องถือว่าเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 99 เมื่อโจทก์ได้หุ้นมาก็ต้องถือว่าเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งจะต้องนำมารวมเป็นรายได้ของโจทก์ในการคำนวณกำไรสุทธิ โดยตีราคาหุ้นนั้นตามราคาที่พึงซื้อได้ตามปกติ
โจทก์ฟ้องว่าการประเมินภาษีของจำเลยไม่ชอบด้วย ประมวลรัษฎากร จำเลยให้การต่อสู้ว่าชอบแล้ว ศาลย่อมมีหน้าที่ยกบทกฎหมายปรับแก่คดีว่าการประเมินของจำเลยชอบด้วยประมวลรัษฎากรหรือไม่ จึงมิใช่เป็นการวินิจฉัยนอกคำให้การ
การที่โจทก์ซื้อหุ้นเดิมมานั้น เป็นรายจ่ายที่บังเกิดผลเป็นการเพิ่มเติมทรัพย์สินของโจทก์จึงถือได้ว่าเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ซึ่งจะนำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ไม่ได้
เจ้าพนักงานประเมินคงนำทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่โจทก์ได้รับเพิ่มเติมมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณหากำไรสิทธิ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรมาตรา 65ทวิ (1),(3) แล้ว
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021