เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3766/24 
นายชวน รัตนรักษ์โจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง ใบรับเงินที่บริษัทออกให้กรรมการอำนวยการบริษัทในฐานะที่ออกเงิน
ทดรองแทนไปก่อน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร 
ใบรับเงินที่บริษัทออกให้กรรมการอำนวยการบริษัทในฐานะที่ออกเงินทดรองแทนบริษัทไปก่อน ไม่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์เพราะมิได้รับมาในฐานะที่เป็นกรรมการอำนวยการบริษัท ไม่มีลักษณะเป็นใบรับที่ลูกจ้างและนายจ้างออกให้ซึ่งกันและกัน หรือของคณะบุคคลซึ่งกระทำกิจการร่วมกันออกให้ซึ่งกันและกันตามหน้าที่ เพื่อดำเนินกิจการของคณะบุคคลนั้น
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021