เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3381/24 
เรื่อง ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนทุนทั้งหมด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ก.และ ว. ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนทุนทั้งหมดของบริษัทโจทก์ ดังนั้นบริษัทโจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้อย่างบุคคลธรรมดาตาม ป.รัษฎากร ม.75 บริษัทโจทก์สร้างอาคารแล้วยกกรรมสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดิน โดยโจทก์ได้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดินเป็นเวลา 11 ปี เป็นสัญญาต่างตอบแทนอันทำให้โจทก์ได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิการเช่าอาคาร และที่ดินนั้นค่าก่อสร้างอาคารจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตาม ป.รัษฎากร ม.65ตรี (5) โจทก์มีสิทธิเพียงหักค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 100 หารด้วยปีอายุการเช่าตาม ม.5 (4) วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ป.รัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2509

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021