เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3252/24 
กรมสรรพากรโจทก์
นายสุรินทร์ สหไพบูลย์กิจ กับพวกจำเลย

เรื่อง ป.รัษฎากร ม.19 และ ม.20 ซึ่งว่าด้วยการแจ้งจำนวนภาษีอากร

ที่ประเมินเพิ่มเติม

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร 
ป.รัษฎากร ม.19 และ ม.20 ซึ่งว่าด้วยการแจ้งจำนวน ภาษีอากรที่ประเมินเพิ่มเติมมิได้บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรถึงแก่ ความตายเสียก่อน ให้ปฏิบัติอย่างไร แต่ถึงอย่างไรเจ้าพนักงานประเมินก็ จะแจ้งไปยังผู้เสียภาษีอากรซึ่งถึงแก่ความตายแล้วหาได้ไม่ เพราะผู้ตายสิ้น สภาพบุคคลแล้ว ไม่อาจรับทราบการแจ้งได้การแจ้งจึงไม่มีผลแม้ต่อมาหัวหน้า เขตจะมีหนังสือเร่งรัดภาษีไปยังจำเลยซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งหัวหน้าเขตก็มิใช่ เจ้าพนักงานประเมิน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมิน เพิ่มเติม เมื่อเจ้าพนักงานประเมินยังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ใน ป.รัษฎากร โดยครบถ้วนกรมสรรพากรโจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้อง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021