เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่2791-2792/24 
บริษัท แซมวอร์ด จำกัดโจทก์
บริษัท รวมพืช เอ็กปอร์ต จำกัดจำเลย
เรื่อง สัญญา,เลิก,ใบมอบอำนาจ,เอกสารทำในต่างประเทศ,มอบอำนาจ
ประมวลรัษฎากร
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์แห่งสัญญาซื้อขาย และ หนังสือมอบอำนาจ 
วัตถุประสงค์แห่งสัญญาซื้อขายถั่วเขียวนั้น โจทก์และจำเลยมีเจตนาจะให้เป็นผลสำเร็จได้ ก็แต่ด้วยการชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ตาม ป.พ.พ.ม.388 เมื่อโจทก์ผู้ซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาโดยไม่จัดหาเรือมารับตามกำหนดในเดือนมกราคม 2520 จำเลยก็ชอบที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดเสียได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้โจทก์ทราบตาม ม.387เสียก่อนแต่เมื่อโจทก์จำเลยมิได้ถือเอากำหนดเวลาตามสัญญาซื้อขายเดิม เป็นสารสำคัญต่อไปจำเลยจะบอกเลิกสัญญากับโจทก์ทันทีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2520 ไปถึงวันที่ 15 เมษายน 2520 ไม่ได้หากต้องปฏิบัติตาม ม.387 โดยต้องกำหนดระยะเวลาพอสมควร บอกกล่าวให้โจทก์จัดการหาเรือมารับถั่วเขียวงวดเดือนมกราคม2520 ก่อน ต่อเมื่อไม่จัดหามาในเวลาที่กำหนด จำเลยจึงจะเลิกสัญญาได้
หนังสือมอบอำนาจทำขึ้นในต่างประเทศมีการรับรองโดยเจ้าหน้าที่แขวงและเจ้าหน้าที่ศาลแห่งเมืองลอสแอนเจลิสสถานกงสุลไทยประจำเมืองลอสแอนเจลิสรับรองมาอีกชั้นหนึ่งว่าตราที่ประทับในเอกสารเป็นตราที่ถูกต้องของศาลชั้นสูงของรัฐแคลิฟอเนียประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ในเมืองลอสแอนเจลิสใบมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตาม ป.รัษฎากร
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021