เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่2761/24 
บริษัท สุรามหาคุณ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง รายจ่ายของบริษัทโจทก์ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เงินค่าบำเหน็จทดแทน
ของพนักงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
ผู้ลงชื่อในฐานะเป็นเจ้าพนักงานประเมินคือ ก.โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเพียงผู้เตรียมแบบแจ้งการประเมินในฐานะเป็นเจ้าพนักงานประเมิน
รายจ่ายของบริษัทโจทก์ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เช่นบัตรแสดงดนตรีละคร ค่าซื้อของขวัญในโอกาสต่าง ๆ เช่นในงานวันเกิด วันแต่งงาน วันขึ้นปีใหม่ ค่าช่วยงานต่าง ๆ เช่น งานบวช งานเลี้ยง งานทอดกฐิน มีลักษณะเป็นการส่วนตัว หากจะมีผลตอบแทนในด้านการโฆษณาชื่อเสียงและสินค้าของโจทก์อยู่บ้าง ก็เป็นแต่เพียงผลพลอยได้เท่านั้น บางรายการที่เป็นการกุศลก็มิใช่การกุศลสาธารณะจะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสิทธิไม่ได้ตาม ป.รัษฎากร ม.65ตรี (3)
เงินค่าบำเหน็จทดแทนของพนักงาน และคนงานที่โจทก์กันเงินไว้เป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายในอนาคต จึงเป็นเงินสำรองตาม ป.รัษฎากร ม.65ตรี(1) โจทก์ไม่มีสิทธินำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสิทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
เงินส่วนแบ่งกำไรสิทธิเป็นรายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะบัญชี โจทก์จะนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสิทธิไม่ได้
โจทก์นำรายจ่ายอันเป็นรายจ่าย อันเป็นรายการที่ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิมาหักออกเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสิทธิเจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจประเมินแจ้งจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระอีก และให้โจทก์รับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 แห่งเงินภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นได้ตาม ป.รัษฎากร ม.20 และ ม.22 กรณีไม่มีเหตุให้งดเงินเพิ่ม
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021