เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่2560/24 
บริษัท เดนซ่าเคมีภัณฑ์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การขายคืนสินค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร  
โจทก์ให้ผู้ขายประทับตราเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และ โจทก์จัดหากระดาษหรือกล่องใส่ตัววัตถุสินค้าให้แก่ผู้ขายตลอดจนมีข้อตกลงกัน ว่าผู้ขายจะผลิตออกจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เงื่อนไขเหล่านี้คู่สัญญาอาจจะ ตกลงกำหนดเป็นข้อสัญญาบังคับกันตามพาณิชโยบายของทั้งสองฝ่ายได้ ทั้งตัว วัตถุสินค้าที่ซื้อ โจทก์จะนำมาบรรจุห่อหรือมอบให้ผู้ขายบรรจุก็ย่อมทำได้ ตัววัตถุสินค้าก็ยังคงอยู่เป็นอย่างเดิมมิได้แปรสภาพเป็นสินค้าชนิดใหม่ ไม่เข้า ลักษณะเป็นการ "ผลิต" หรือเป็น "ผู้ผลิต" ตามคำนิยามใน ม.77 แห่ง ป.รัษฎากร โจทก์จึงไม่ใช่เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว
โจทก์ขายสินค้าที่รับคืนจากลูกค้าไปใหม่ ไม่ต้องเสียภาษีการค้า ในฐานะผู้ผลิตสิ้นค้าในฐานะผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับคืนนั้นเป็นการซ้ำอีก การที่โจทก์ขายสินค้าที่รับคืนไปใหม่ แล้วนำไปหักออกจากยอดรวม ในการจำหน่ายสินค้าทั้งของเดือนนั้น เพื่อแยกเป็นยอดรายรับจากการ ขายสินค้าเฉพาะที่ได้รับคืน กับยอดรายรับที่ต้องเสียภาษีการค้าของ เดือนภาษีนั้น ก็เพื่อไม่ต้องเสียภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิตเป็นการซ้ำอีก หาเป็นการไม่ชอบ และต้องห้ามตาม ป.รัษฎากร ม.79จัตวา (3) ไม่
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021