เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่1942/24 
นายอุดม อภิจารี กับพวกโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง เงินได้พึงประเมินตาม ป.รัษฎากร ม.40 (8) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร 
เงินที่โจทก์ได้รับจาก อ. เป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งในการโอนกิจการซื้อขายที่ดินรวมทั้งหนี้สินและทรัพย์สินตามสัญญาจ่ายเงิน 2 ฉบับ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัษฎากรม.40 (8)โจทก์ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินแล้ว แต่เสียภาษีไม่ถูกต้องและยื่นรายการไม่ครบ โดยไม่ได้นำเงินเดือนที่ได้รับปีละ 6,000 บาทเข้าไปด้วยตามพฤติการณ์เป็นเรื่องปกปิดรายได้ของตนเพื่อหลีกเลี่ยงให้เสียภาษีน้อยลง จึงไม่สมควรลดเงินเพิ่มให้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021