เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่1836/24 
นางสาวศรีอุดม สามชัยโจทก์
บริษัท สินสวัสดิ์ประกันภัย จำกัดจำเลย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ร้อง
เรื่อง ค้างชำระภาษีแก่ผู้ร้อง หัวหน้าเขตปทุมวันอาศัยอำนาจตาม ม.12 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร,ล้มละลาย 
จำเลยค้างชำระภาษีแก่ผู้ร้อง หัวหน้าเขตปทุมวันอาศัยอำนาจ ตาม ม.12 แห่งประมวลรัษฎากรได้ดำเนินการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของจำเลยเพื่อเอามาชำระค่าภาษีดังกล่าวเป็นเงิน 639,737 บาท โดย หัวหน้าเขตปทุมวันได้นำส่งชำระค่าภาษีไปแล้วเป็นเงิน 613,387 บาท ก่อน วันที่จำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์ ดังนั้นเงินจำนวนนี้จึงมิใช่ทรัพย์สินที่จำเลย มีอยู่ในวันซึ่งถือว่าเป็นเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ม.62ไม่ใช่ทรัพย์สินในคดีล้มละลายอันอาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ได้ตาม ม.109 (1) และจะนำ ม.110เรื่องการบังคับคดียังไม่สำเร็จบริบูรณ์มาใช้บังคับแก่การยึด และขายทอดตลาด เพื่อให้ได้รับชำระค่าภาษีอากรค้างตามคำสั่งของข้าหลวง ประจำจังหวัดหรือนายอำเภอตามประมวลรัษฎากร ม.12 หาได้ไม่ ส่วนเงิน ที่ได้จากการยึด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้นำส่ง ชำระค่าภาษีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นต้นมา ย่อมถือว่า เป็นทรัพย์สินที่จำเลยมีอยู่ในเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลาย เป็นทรัพย์สินใน คดีล้มละลายอันอาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ได้ตาม ม.109 (1) เจ้าพนักงานพิทักษ์ มีอำนาจเรียกให้ส่งไปรวมไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลย ในคดีล้มละลายได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021