เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่1621-1622/24 
พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร กับพวกโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การประเมินภาษีเงินได้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
กรมสรรพากรดำเนินการประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์ ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตาม ม.17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 และโดย มติของคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบรรดา ที่ตกเป็นของรัฐในนามของรัฐ ให้ดำเนินการตามควรทุกประการในฐานที่เป็น เจ้าของทรัพย์สินนั้น และให้มีอำนาจนำเงินและทรัพย์สินดังกล่าวไปชำระภาษี อากรของโจทก์ได้นั้น เป็นคำสั่งและการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การ ประเมินจะเป็นไป โดยชอบด้วยประมวลรัษฎากรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อโจทก์โต้แย้งว่าการประเมินเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากรก็เป็น เรื่องที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าการประเมินเงินได้ของโจทก์เป็นไป โดยชอบ ด้วยประมวลรัษฎากรหรือไม่
แม้คำสั่งนายกรัฐมนตรีจะกำหนดให้การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการที่ จะคืนทรัพย์หรือไม่ให้เป็นที่สุด แต่เมื่อข้อเท็จจริงในสำนวนยังไม่ปรากฏว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าอย่างไร ประกอบกับโจทก์อาจต้องรับผิด ชำระหนี้ภาษีอากรเพิ่มเติมจนครบ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021