เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่1467/24 
บริษัท โอชั่นนิค ทรานสปอร์ต จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง รับบัตรส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งภายในประเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศของคณะปฏิวัติ,ประมวลรัษฎากร 
โจทก์ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งภายในประเทศได้นำเรือบรรทุกน้ำมันโอชั่นนิค 4เข้ามาในประเทศโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีการค้า ภายหลังโจทก์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมดที่ได้ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมิใช่ผู้ได้รับการส่งเสริม ไม่ได้ประโยชน์ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 227 ข้อ 37 และ โจทก์ได้ขายเรือดังกล่าวไปแล้ว พฤติการณ์ของโจทก์ฟังได้ว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงในการเสียภาษี ไม่มีเหตุผลอันควรที่จะงดเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับ โจทก์ต้องเสียภาษีการค้าเงินเพิ่มเบี้ยปรับภาษีรายได้เทศบาลแก่กรมสรรพากรจำเลย
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021