เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่1290/24  
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง กู้เงินจากต่างประเทศโดยชำระดอกเบี้ยและชำระภาษีเงินได้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
โจทก์กู้เงินจากต่างประเทศโดยชำระดอกเบี้ยและชำระภาษี เงินได้ในดอกเบี้ยแทนผู้ให้กู้ ภาษีเงินได้ที่โจทก์ชำระแทนผู้ให้กู้นี้ เป็น ประโยชน์ที่ผู้ให้กู้ได้รับอันถือได้ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัษฎากร ม.39 แต่ตาม ม.40 (4) บัญญัติเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นเงินได้พึง ประเมินมิได้บัญญัติถึงภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้กู้ออกแทนไปไม่เป็นภาษี ที่โจทก์ต้องหักไว้ ณ ที่จ่ายส่งอำเภอท้องที่ตาม ม.70
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021