เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่1134/24  
บริษัท ยาคูลย์ (ประเทศไทย) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การตีความของศัพท์หรือความหมายของผลิตภัณฑ์  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย,กฎหมายใกล้เคียง,ตีความ,ประมวลรัษฎากร 
คำว่าอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใช้ในประมวล รัษฎากรและพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 54 จะนำวิเคราะห์ศัพท์หรือความหมาย ใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหาร และ พ.ร.บ.ภาษีเครื่องดื่มมาใช้ก็ไม่ได้ เพราะเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.เหล่านี้ต่างกัน สินค้านมสดเปรี้ยวยาคูลท์ของโจทก์ประกอบด้วยนมสดเป็นส่วนใหญ่ ต้องถือว่าเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเป็นสินค้าที่มีระบุไว้ในบัญชี 1 หมวด 1(4) ท้าย พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการลดอัตรายกเว้นภาษีการค้า(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 หาใช่เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตในประเทศตามบัญชี 1 หมวด1 (6) ท้าย พ.ร.ฎ.ดังกล่าว โจทก์ผู้ประกอบการค้าเป็นผู้ผลิตจึงไม่ได้รับยกเว้น ภาษีการค้าและต้องเสียภาษีการค้าประเภทการค้า 1 การขายของชนิด 1(ก) ในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021