เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่1019/24  
บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ปัญหาเรื่องการหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไม่ใช่เหตุที่ ป.รัษฎากร ม.65
ทวิ (3)
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
ปัญหาเรื่องการหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไม่ใช่เหตุที่ ป. รัษฎากร ม.65ทวิ (3) บัญญัติห้ามมิให้ตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในกรณีที่กิจการ ขาดทุนหรือไม่มีกำไร เมื่อโจทก์ตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและนำลงไว้ในงบดุลซึ่งยื่นประกอบ รายการเสียภาษีอย่างเป็นทางการ จึงจำเป็นต้องนำราคาทรัพย์สินส่วนที่ โจทก์ตีราคาเพิ่มขึ้นนั้นมารวมคำนวณกำไรสิทธิของโจทก์เพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลด้วย
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021